Hướng dẫn triển khai Cuộc thi VMIG 2015


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ

* * *
Số: 64-CV/KHCN
“V/v triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam
với Intel Galileo năm 2015”
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015
 
 
Kính gửi: Lãnh đạo các trường đại học, học viện.
 
Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo (Vietnam Maker Contest with Intel Galileo - VMIG) do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty Intel Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong giảng dạy, giúp xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo là cuộc thi sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam với quy mô toàn quốc theo xu hướng sáng tạo Maker chung của thế giới. Cuộc thi sử dụng bo mạch Intel® Galileo thế hệ 2 - bo mạch vi điều khiển đầu tiên được Intel nghiên cứu và phát triển dành riêng cho ngành giáo dục.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là sinh viên đang học tập các ngành kỹ thuật tại các trường đại học, học viện trong cả nước. Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng: Thi ý tưởng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Với mỗi sản phẩm vào vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ tài trợ 01 bo mạch Intel Galileo và 02 triệu đồng để thực hiện dự án trong thời gian 02 tháng. Thí sinh có sản phẩm vào vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí ăn nghỉ, đi lại trong thời gian diễn ra vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2016 tại Thủ Đô Hà Nội.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo và đề nghị Nhà trường phối hợp triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2015 (có Hướng dẫn triển khai Cuộc thi gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);
- Các cơ quan bảo trợ (để báo cáo);
- Công ty Intel Việt Nam;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP, CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 (Đã ký)
 
 
 
Kiều Văn Hưng
 
HƯỚNG DẪN
Triển khai Cuộc Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo (VMIG) 2015
-----------
 
1. Quy trình tham gia
- Nhà trường thông báo Cuộc thi tới sinh viên các Khoa.
- Sinh viên đăng ký ý tưởng dự thi, đề xuất giáo viên hướng dẫn (theo mẫu) và gửi Văn phòng Đoàn – Hội sinh viên của trường.
- Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn và bản thuyết minh ý tưởng đăng ký tham dự Cuộc thi trình Lãnh đạo trường, học viện.
- Lãnh đạo trường, học viện phê duyệt hồ sơ đăng ký dự thi (công văn, danh sách dự thi có dấu, chữ ký của đại diện Lãnh đạo trường, học viện) gửi về Ban Tổ chức (bản mềm và bản cứng).
- Ban Giám khảo sẽ đánh giá ý tưởng dự thi, chấm trực tiếp sản phẩm được vào vòng sơ khảo và chung khảo của Cuộc thi.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đăng ký tham dự vòng ý tưởng gồm: Công văn giới thiệu của Lãnh đạo trường, học viện kèm danh sách sinh viên với các nhóm dự án tham gia, thông tin người liên hệ và bản thuyết minh ý tưởng về sản phẩm, nộp trước ngày 10/9/2015.
- Đối với dự án vào vòng sơ khảo gồm: Phiếu đăng ký dự thi, bản thuyết minh dự án theo mẫu và hình ảnh, video clip giới thiệu về mô hình của dự án, nộp trước ngày 25/11/2015.
- Đối với dự án vào vòng chung khảo: Tác giả (hoặc nhóm tác giả) phải chuẩn bị slide để báo cáo kết quả của dự án và trưng bày mô hình tại triển lãm của Cuộc thi.
Các thông tin được scan và cung cấp trước với Ban Tổ chức qua email vmig@gmail.com cùng với thời gian nộp hồ sơ.

3. Đào tạo, huấn luyện cho thí sinh vào vòng sơ khảo
- Sinh viên các trường, học viện ở TP. Hồ Chí Minh sẽ được các kỹ sư của Intel tập huấn tại nhà máy của Intel.
- Sinh viên các trường, học viện khác sẽ được tập huấn thông qua hình thức trực tuyến.

4. Thời gian triển khai
- Thông báo và đăng ký dự thi: Từ 01/8 đến 05/9/2015.
- Nộp hồ sơ, ý tưởng dự thi: Trước ngày 10/9/2015.
- Chấm ý tưởng dự thi: Ngày 15/9/2015.
- Cung cấp bo mạch: Ngày 20/9/2015.
- Thời gian làm dự án: 02 tháng, từ 20/9 đến 20/11/2015.
- Nộp báo cáo dự án: Trước ngày 25/11/2015.
- Chấm vòng sơ khảo: Từ 01/12 đến ngày 05/12/2015.
- Chấm vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao giải: dự kiến vào ngày 8-9/1/2016.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cơ quan Thường trực Cuộc thi: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.35772353, Fax: 04.35770253, Website: http://tainangviet.vn.

Thể lệ và thông tin chi tiết về Cuộc thi:
Website: http://tainangviet.vn hoặc www.vmig.vn
Fanpage: Facebook/cộng đồng Intel Galileo
Người liên hệ: Nguyễn Sỹ Vinh
ĐT: 0988086273; Email: vinhnguyen73@gmail.com; vmig@gmail.com

Download file:  VMIG2015_ThuyetMinhYTuong.doc
                          VMIG2015_PhieuDangKyDuThi.doc
                          VMIG2015_BiaHoSo.docTiêu điểm
Top