Quốc hội thông qua Luật Thanh niên sửa đổi với 91,3% tán thành


Chiều ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Thanh niên sửa đổi, với 441/449, chiếm 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình

 

Rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước


Trước khi thông qua toàn bộ dự án luật, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Điều 4, về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên với tổng số 445/451 (92,13%) đại biểu tán thành.

Như vây, Điều 4 của Luật quy định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời thanh niên có các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Về Điều 12, trách nhiệm với tổ quốc, có 443/449 (91,72%) đại biểu tán thành. Qua đó, Điều 12 nhấn mạnh trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc là: Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về thanh niên, công tác thanh niên; bảo đảm tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò, sứ mệnh của mình trong thời đại mới.

Theo ông Bình, về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên có một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về thanh niên và công tác thanh niên là định hướng và nhiệm vụ quan trọng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo này, dự thảo Luật đã thể chế hóa trách nhiệm của thanh niên thành các quy định pháp luật để nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; quy định về chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, để thanh niên xứng đáng là “rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu, có vai trò quan trọng góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội…”;

Đồng thời để thanh niên Việt Nam nhận thức rõ và đầy đủ về trách nhiệm của mình, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

Cách quy định như dự thảo Luật bảo đảm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, không chồng chéo với các luật chuyên ngành, đồng thời tạo hành lang pháp lý tạo điều kiện cho thanh niên khẳng định, phát huy và cống hiến.

Bên cạnh đó, sau khi Luật được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra giám sát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên, bảo đảm các chính sách được tổ chức thực thi có hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

Về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Điều 7), ông Phan Thanh Bình cho biết, đa số ý kiến đồng ý với quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị quy định Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho Chính phủ về thanh niên và công tác thanh niên. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị không quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong Luật vì đây là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, qua hơn 22 năm hoạt động, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các chiến lược, chính sách dành cho thanh niên; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Vì vậy, việc tiếp tục quy định Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, một mặt kế thừa quy định của Luật Thanh niên hiện hành, không làm phát sinh biên chế, bộ máy; là căn cứ cho Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc điều hòa, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành về thanh niên; đáp ứng yêu cầu đặc thù của đối tượng; mặt khác đảm bảo phù hợp với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, phù hợp với các căn cứ chính trị pháp lý có liên quan. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.


Xem xét, quyết định Bộ Thanh niên vào thời điểm thích hợp


Về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Điều 28), theo ông Bình, một số ý kiến đề nghị làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dự thảo Luật.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong suốt quá trình lịch sử, Đảng và Nhà nước ta luôn nêu cao vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều lệ Đảng đã khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Quán triệt chủ trương của Đảng, tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013, dự thảo Luật đã quy định về vai trò, tổ chức, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như thể hiện tại Điều 28 dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã quy định trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên; phối hợp với Bộ Nội vụ tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên (Chương VI), có ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nghiên cứu thành lập Bộ chuyên trách về công tác thanh niên trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên là ý kiến xác đáng. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.
 

Tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển


Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã có những chia sẻ xung quanh việc sớm đưa Luật vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, khẳng định vị thế.

Thưa anh, Luật Thanh niên (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm mới tiến bộ nào?

Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ chín gồm 7 chương, 41 điều. Có nhiều điểm mới của Luật (sửa đổi) so với Luật 2005, và đó cũng chính là những điểm tiến bộ.

Thứ nhất, đó là việc giành toàn bộ chương II với 4 điều để xác định trách nhiệm của thanh niên, bao gồm trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội, gia đình và bản thân. Việc xác định trách nhiệm của thanh niên trong Luật không chỉ là sự đòi hỏi, kỳ vọng, mong muốn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội với thanh niên mà đó còn là sự định hướng lối sống, văn hoá, những phẩm chất cần có của mỗi thanh niên trong quá trình hoàn thiện, phát triển. Đó cũng là những gợi mở để các tổ chức có liên quan thiết kế, tạo môi trường, điều kiện, cơ chế để thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình.

Thứ hai, Luật đã tiếp cận được các nhóm chính sách thiết yếu thúc đẩy thanh niên phát triển, sát với nhu cầu thực tế của thanh niên. Đó là các chính sách về học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, chăm lo sức khoẻ thanh niên, bảo vệ Tổ quốc… Đây là các nhóm chính sách cần có, cần được cụ thể hóa để tạo môi trường cho thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, công dân tốt của đất nước.

Thứ ba, các nhóm đối tượng thanh niên được đề cập trong Luật tập trung hơn, đặc biệt là quan tâm đến các nhóm thanh niên tích cực, có khả năng dẫn dắt, tác động, ảnh hưởng tốt tạo sức lôi cuốn thanh niên tham gia. Thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên tài năng được xác định rõ hơn về nội dung chính sách riêng. Luật cũng đã đề cập đến lực lượng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ tư, các tổ chức của thanh niên như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đã được quy định các điều kiện thuận lợi để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Đây là môi trường tốt để tập hợp, đoàn kết, phát huy thanh niên và phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên tham mưu xây dựng chính sách, giám sát quá trình thực hiện Luật và các chính sách cho thanh niên.

T.Ư Đoàn có lộ trình đưa Luật vào cuộc sống, vào thanh niên như thế nào để thúc đẩy sự phát triển của thanh niên cũng như khẳng định được vị thế của thế hệ trẻ, thưa anh?

Triển khai Luật Thanh niên được xem là nhiệm vụ quan trọng của T.Ư Đoàn. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ- cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, cũng như các bộ, ngành khác trong quá trình xây dựng các văn bản dưới Luật, hiện thực hoá các chính sách đã xác định trong Luật. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan mà còn cần sự chủ động của T.Ư Đoàn trong nắm bắt nhu cầu, điều kiện cụ thể của thanh niên để chính sách thiết thực, tạo động lực thúc đẩy thanh niên trong rèn luyện, học tập, lao động, khẳng định và phát triển.

T.Ư Đoàn sẽ đổi mới phương thức tuyên truyền, giới thiệu về Luật đến thanh niên. Hiểu Luật, hiểu trách nhiệm, hiểu những cơ chế, chính sách dành riêng cho mình sẽ giúp thanh niên chủ động trong tiếp cận cơ hội, khắc phục những hạn chế và nhanh chóng trưởng thành, phát triển nhanh hơn và có nhiều đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.
Cảm ơn anh!
 

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.


“Chúng tôi sẽ chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho thanh niên, cho Đoàn- Hội những nhiệm vụ, công trình có thể phát huy tiềm năng, trí tuệ, năng lượng dồi dào, phong phú của tuổi trẻ. Các nhiệm vụ giao cho Đoàn sẽ được chúng tôi đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”.
 
Minh Hoa (tổng hợp theo Tiền Phong)
 


Tags
Tiêu điểm
Top