Các hoạt động Hội sinh viên trên mọi miền đất nước

194
Các hoạt động Hội sinh viên trên mọi miền đất nước
Trong hai ngày 20, 21/10/2018 Hội sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 188 Sinh viên 5 tốt và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020).
Tiêu điểm
Top