Thông báo triển khai Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu năm 2015


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ
***
Số: 69-CV/KHCN
“V/v giới thiệu Nữ sinh viên tiêu biểu
trong lĩnh vực Kỹ thuật năm 2015”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015
 
Kính gửi: Lãnh đạo các trường đại học, học viện. 
 
Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2015, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật được trao tối đa 20 phần thưởng cho các ngành được xét thưởng, trong đó mỗi cá nhân được trao tặng Phần thưởng sẽ được nhận 6,5 triệu đồng bằng tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (đơn vị Thường trực Phần thưởng) trân trọng thông báo và đề nghị Quý Nhà trường chọn lựa, giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật tham dự xét nhận Phần thưởng theo các quy định của Quy chế gửi kèm (Các biểu mẫu liên quan, vui lòng download tại website: http://tainangviet.vn).
Hồ sơ và công văn giới thiệu đề nghị gửi về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước ngày 31/10/2015 qua đơn vị thường trực Phần thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: (04)35772353 hoặc 0988086273 (đ/c Nguyễn Sỹ Vinh); Fax: (04)35770253; E-mail: cytast.twd@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn./.
 
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu CNTT, VP.
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Kiều Văn Hưng
 
Download file: QuyChePhanThuongNuSV.pdf
                         MauBCThanhtich_PTNuSinh.doc
Tiêu điểm
Top