Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Công văn số 4023-CV/TWĐTN-VP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê,

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, có địa chỉ tại số 7 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá, cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản thẩm định giá
 
Số TT Tầng cho thuê Tổng diện tích Thời hạn cho thuê
1 Tầng 1 220 m2 03 năm
2 Tầng 2 98 m2 03 năm
3 Tầng 5 250 m2 03 năm
4 Gác lửng tầng 7 34 m2 03 năm

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị Thẩm định giá

2.1. Về năng lực và kinh nghiệm

- Có quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp; có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá; danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức thẩm định giá tài sản.

- Có ít nhất 05 thẩm định viên hành nghề về giá hoạt động thường xuyên tại đơn vị thẩm định giá.

2.2. Thù lao dịch vụ

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá (trong đó có quy định ‘Giá dịch vụ thẩm định giá được xác định theo sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng”).

3. Yêu cầu hồ sơ đăng ký

- 01 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện và đáp ứng tiêu chí trên.

- Phương án thẩm định giá (đóng quyển).

- Dự thảo hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2020.

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, tầng 3, số 7 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại 0243.5770016, email: tainangviet.twd@gmail.com.

Download Thông báo tại đây

 


Tags
Tiêu điểm
Top