Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung Nghị định 151/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ;
Căn cứ Đề án số 01/ĐA-KHCN ngày 22/10/2019 về việc sử dụng tài sản công tại Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ vào mục đích cho thuê;
Căn cứ công văn số 4023-CV/TWĐTN-VP ngày 23/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc khai thác và sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 20P01TĐ200 ngày 26/3/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol về việc xác định giá cho thuê một phần diện tích tầng 1, một phần diện tích tầng 2, tầng 5 và 01 phòng gác lửng tầng 7;
Căn cứ công văn 4732-CV/TWĐTN-VP ngày 14/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản,


Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

- Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ.

- Địa chỉ: Số 7 Xã Đàn (trước đây là số 7 Đào Duy Anh) phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 35770016; email: tainangviet.twd@gmail.com.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm đưa ra đấu giá

2.1. Tên tài sản: Một phần diện tích tầng 1; một phần diện tích tầng 2; diện tích tầng 5 và 01 phòng gác lửng tầng 7. Cụ thể như sau:
 

Số TT

Danh mục tài sản đấu giá

Diện tích đã thẩm định (m2)

Kết cấu tài sản

Giá khởi điểm
(Việt Nam đồng)

1.

Tầng 1

220

Một phần diện tích tầng 1

54.087.469

2.

Tầng 2

98

Một phần diện tích tầng 1

49.086.776

3.

Tầng 5 và 01 phòng gác lửng tầng 7

284

Tầng 5 và 01 phòng gác lửng tầng 7

44.616.551

Tổng cộng

147.790.796

(Bằng chữ: Một trăm, bốn mươi bảy triệu, bảy trăm, chín mươi ngàn, bảy trăm chín mươi sáu đồng)

2.2. Tổng tiền thuê trong 36 tháng: 5.320.468.656đ (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

3.1. Đã từng tổ chức đấu giá về việc khai thác và sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê  từ  03 lần trở lên  (03 đơn vị có tài sản khác nhau).

3.2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp phải có ít nhất 08 đấu giá viên và đã làm việc tại đơn vị ít nhất là 02 năm.

3.3. Có sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.

3.4. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3.5. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản.

3.6. Thù lao dịch vụ và chi chí đấu giá phù hợp với quy định hiện hành.

3.7. Có trụ sở, hoặc chi nhánh văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố Hà Nội và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4. Hồ sơ đăng ký gồm có

4.1. Văn bản đề nghị đơn vị đấu giá tài sản.

4.2. Hồ sơ năng lực của đơn vị.

4.3. Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

5.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 17/6/2020.

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Download Thông báo tại đâyTags
Tiêu điểm
Top